WWZ loste de beloftes niet in

Evaluatie na twee jaar praktijkervaring met de Wet Werk en Zekerheid

WWZ-blogs

De WWZ is nu twee jaar onderweg. Zowel het ministerie SZW als de rechtspraktijk zelf voerden inmiddels evaluatieonderzoek uit. De conclusie is dat de WWZ tot nu toe niet bracht wat de wet beoogt.

Onderzoek onder arbeidsrechtjuristen wijst uit dat slechts een magere twee van de dertien geformuleerde doelstellingen van de WWZ zijn behaald! Enkel het ‘bevorderen van de rechtsgelijkheid bij ontslag’ en het ‘verlagen van de ontslagvergoedingen’ zijn gerealiseerd. Die rechtsgelijkheid ontstaat doordat in de wet vastligt dat een ontslagzaak een voorgeschreven ontslaginstantie en ontslagprocedure dient te doorlopen, zodat gelijke gevallen gelijk worden behandeld. De verlaagde vergoeding ontstaat doordat de nieuwe transitievergoeding nu eenmaal een stuk lager is dan de oude kantonrechtersformule.

Hierbij wil ik wel opmerken dat tegenwoordig ook bij UWV procedures de transitievergoeding moet worden betaald. Dit geldt zowel voor bedrijfseconomische ontslagen als voor ontslag wegens langdurige ziekte. Voor veel ondernemers kan een ontslag toch duurder uitpakken dan voor de WWZ, omdat de UWV procedure toen nog ‘gratis’ was.

Schokkend

Ronduit schokkend zijn de resultaten van ontslagprocedures. De wetgever beoogde een eenvoudiger, sneller, goedkoper en eerlijker ontslagrecht. De eerste resultaten zijn echter  helaas weinig hoopgevend op het gebied van vereenvoudiging en snelheid. Sterker nog: in de praktijk blijkt het ontslag van een werknemer aanzienlijk moeilijker te zijn. En dan komt daar ook nog eens de mogelijkheid van hoger beroep bovenop.

De strengere voorwaarden in de WWZ lijkt de slagingskans van een ontslagzaak te verlagen. Zo worden slechts drie van de tien verzoeken toegewezen als het ontbindingsverzoek gedaan wordt op de ontslaggrond ‘disfunctioneren’. Van ontbindingsverzoeken op de ontslaggrond van ‘verwijtbaar handelen/nalaten’ is dit vier op de tien . Wanneer er tenslotte sprake is van ‘verstoorde arbeidsrelaties’ wordt in bijna de helft van de gevallen de aanvraag toegewezen.

Al met al zijn dit van uit werkgeversoogpunt gezien weinig hoopgevende resultaten.

Nieuw kabinet

Wanneer er een nieuw kabinet gevormd wordt, kunnen de coalitiepartners er mogelijk voor kiezen om een aantal aanpassingen door te voeren in het systeem. Mogelijk worden de ketenregeling en het ontslagstelsel dan ook aangepast. Tot die tijd zal de praktijk het moeten doen met de huidige wetgeving en de minimale wijzigingen die hierin worden doorgevoerd.

Wellicht overbodig om hierbij op te merken is dat een werkgever goed beslagen ten ijs dient te komen, alvorens een ontslagzaak succesvol kan worden ingezet. Dus: bezint eer gij begint.

24 augustus 2017