Scholingsplicht: leerplichtig tot aan je AOW?

Scholingsplicht voor jou als werkgever

Blog-Default-730x300

De Wet Werk en Zekerheid introduceert een wettelijke scholingsplicht voor jou als werkgever. Maar wat voor een scholing moet je jouw werknemer bieden? Geldt het voor al jouw werknemers? Wanneer moet je jouw werknemer scholen? En wie gaat dat betalen?

Scholingsplicht

De scholingsplicht is pas sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid in de wet opgenomen. Ook voorheen hoorde een goede werkgever zijn personeel te scholen als dat noodzakelijk was. Nu is deze verplichting expliciet in de wet vastgelegd. De werkgever moet zijn werknemer in staat stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst, indien de functie van de werknemer komt te vervallen.

Maar wanneer is scholing nu echt noodzakelijk voor het uitoefenen van de functie? Je kan hierbij denken aan bijvoorbeeld verplicht gestelde scholing door een beroepsorganisatie of een werkgever die een nieuw machinepark aanschaft, waardoor werknemers een nieuwe manier van werken moeten aanleren.

De scholingsplicht geldt op het moment dat de functie van de werknemer komt te vervallen of wanneer de werknemer niet langer in staat is zijn functie uit te oefenen en geldt alleen voor zover dit redelijkerwijs van de werkgever verlangd kan worden. In geval van bijvoorbeeld disfunctioneren, reorganisatie of ziekte betekent dit dat jij als werkgever moet onderzoeken of je door middel van scholing de werknemer naar een andere functie kan begeleiden. Als je de werknemer door middel van scholing zou kunnen herplaatsen, dan moet deze scholing aangeboden worden. Heb je dit niet gedaan, dan kun je niet overgaan tot opzegging van de arbeidsovereenkomst. Ook een rechter zal in dat geval niet over gaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Kosten scholing

De kosten van noodzakelijke scholing van werknemers komen in beginsel voor rekening van jou als werkgever. Wel kan er, uiteraard voor zover dit redelijk is, een studiekostenovereenkomst worden gesloten. Let wel, deze studiekostenovereenkomst moet aan een aantal eisen voldoen.

In sommige gevallen kun je de kosten van de scholing in mindering brengen op de transitievergoeding. De studiekosten moeten dan wel gemaakt zijn om werkloosheid te voorkomen of te bekorten en moeten verband houden met een bredere inzetbaarheid van de werknemer (buiten het bedrijf van de werkgever). Ook moet je schriftelijk met jouw werknemer overeen komen dat de studiekosten in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.

07 april 2016