Wijziging ketenregeling voor seizoensarbeid

Regels rondom de ketenregeling voor seizoensarbeid binnnen de WWZ aangescherpt

WWZ-blogs-1

Per 1 juli 2016 geldt er voor werkgevers die te maken hebben met seizoensarbeid een uitzonderingsmogelijkheid op de ketenregeling. Deze wetswijziging maakt het mogelijk om bij CAO de tussenpoos van 6 maanden terug te brengen tot 3 maanden, zodanig dat het wel mogelijk is om langlopend te werken met contracten voor bepaalde tijd.

De nieuwe ketenregeling onder de Wet Werk en Zekerheid bepaalt sinds 1 juli 2015 dat het slechts mogelijk is om drie contracten voor bepaalde tijd te sluiten in een periode van maximaal twee jaar. Deze keten van contracten wordt doorbroken door een tussenpoos van meer dan 6 maanden te hanteren. Voorheen was de regeling drie contracten in drie jaar tijd en een tussenpoos van meer dan 3 maanden. Op deze regeling is veel kritiek gekomen. In de praktijk blijkt het namelijk veelvuldig een struikelblok te zijn. Onder meer de werkgevers die werkzaam zijn in het seizoenswerk, hebben bij minister Asscher aan de bel getrokken. De minister heeft dit probleem onder ogen gezien en op korte termijn een uitzonderingsmogelijkheid gemaakt.

De uitzondering bij seizoenswerk

Per 1 juli 2016 wordt lid 13 aan artikel 7:668a BW toegevoegd. Dit nieuwe artikel houdt in dat de zogenoemde tussenpoos van ten hoogste 6 maanden bij CAO kan worden teruggebracht naar ten hoogste 3 maanden voor functies waarin de werkzaamheden als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden seizoensgebonden zijn en gedurende maximaal 9 maanden per jaar kunnen worden verricht. Door de mogelijkheid te bieden de tussenpoos te verkorten van ten hoogste 6 naar ten hoogste 3 maanden kan voor deze functies de tussenpoos van 3 maanden uit de ketenbepaling zoals die luidde voor 1 juli 2015 weer worden toegepast.

Slechts afwijking bij CAO

Let wel, er kan alleen aanspraak worden gemaakt op deze afwijking van de ketenregeling bij CAO, daarbij is het aan de CAO partijen zelf om hierover al dan niet tot overeenstemming te komen. De CAO voor Open Teelten is de eerste CAO die hier gebruik van heeft gemaakt. Voor werkgevers zonder CAO geldt dat zij dus geen gebruik kunnen maken van deze afwijkingsmogelijkheid. Verder zal deze afwijkingsmogelijkheid niet gelden wanneer het functies betreft die aansluitend door dezelfde werknemer kunnen worden vervuld waarmee een aangesloten periode van 9 maanden wordt overschreden. De uitzondering is derhalve beperkt tot het echte seizoensarbeid.

Één schaapje over de dam?

Op de wijziging van de ketenregeling is, zoals eerder gezegd, vanuit de praktijk veel kritiek gekomen. Onder meer is de minister voorgehouden dat flexibele krachten juist eerder op straat zouden komen te staan dan dat zij een vast contract zouden verkrijgen. Dergelijke betogen vanuit de praktijk waren bij de parlementaire behandeling aan dovemansoren gericht. Echter langzaam bij beetje komt er inzicht bij de wetgever. Wellicht leidt deze aanpassing nog tot verdere aanpassingen van de ketenregeling.

20 juni 2016