Noodloket uitgebreid: TOGS-regeling van kracht

Laatste update: 28 mei 2020

Per 27 maart 2020 kunnen ondernemers die als gevolg van de crisismaatregelen hun werkzaamheden (vrijwel) moeten staken een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 netto (per onderneming; dus niet per vestiging of per eigenaar) aanvragen. Deze regeling, die eerder nog Noodloket werd genoemd, is verder uitgewerkt in de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). De lijst van ondernemers die vanaf 27 maart 2020 deze tegemoetkoming kunnen aanvragen is op 30 maart, 15 april en 12 juni 2020 verder uitgebreid. Dit betekent dat ook ondernemers in de non-food sector (bijvoorbeeld taxibedrijven, dierentuinen, fysiotherapeuten, kampeerterreinen, monumentenzorg, wijkcentra, veerdiensten, warme bakkers, supermarkten op campings en tandtechnici) van deze regeling gebruik kunnen maken. De tegemoetkoming is een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald.


Let op! Voor zorgaanbieders wordt door de zorgverzekeraars een continuïteitsbijdrage verstrekt, of worden er afspraken gemaakt met zorgkantoren of gemeenten. Dit om overlap tussen de regelingen te voorkomen. Neem voor de details contact met ons op. 


Om in aanmerking te komen voor de TOGS-regeling gelden wel een aantal voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is:

 • Jouw onderneming stond op 15 maart 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met als hoofd- of nevenactiviteit een van de geselecteerde branches. Dit wordt bepaald aan de hand van de SBI-code bekend bij de KvK.

Via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kun je op zowel SBI-code als op KvK-nummer zelf bekijken of jouw onderneming in aanmerking komt voor deze regeling.


Tip! Heb je als ondernemer recht op de TOGS-regeling, maar staat je onderneming geregistreerd onder een andere zogenoemde SBI-code in het Handelsregister? Dan kun je dit melden via de website van het RVO.


Aanvullende voorwaarden

Daarnaast moet je ook aan onderstaande voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen:

 • je hebt maximaal 250 mensen werken (volgens inschrijving KvK);
 • jouw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is geregistreerd bij de KvK;
 • niet-horecaondernemingen moeten verklaren minstens één vestiging te hebben buiten het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Het privéadres van de eigenaar/eigenaren mag dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres;
 • horecaonderneming met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 mogen wel op het privéadres van de eigenaar/eigenaren gevestigd zijn. Zij moeten echter wel verklaren in elk geval één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben;
 • ook bij ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties) mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren gelijk zijn aan het vestigingsadres. Voor ambulante handel geldt dat deze ondernemingen hun bedrijf niet uitoefenen vanuit een vaste vestiging, maar met ambulante bedrijfsmiddelen die voor hoge vaste kosten zorgen. Een voorbeeld zijn de auto- en motorrijschoolhouders die veelal op hun huisadres geregistreerd staan maar omvangrijke lasten dragen voor lesvoertuig(en);
 • Voor toeleveranciers geldt dat het omzetverlies wordt
 • veroorzaakt door tenminste een van onderstaande voorwaarden:
  • tenminste 70% van de omzet komt normaal gesproken van ondernemers die door de coronacrisis geraakt zijn door de overheidsmaatregelen. Deze ondernemers staan geregistreerd over een code in tabel 1 van de SBI-codelijst;
  • tenminste 70% van de omzet komt normaal gesproken uit activiteiten die de overheid vanwege de coronacrisis verbiedt of afraadt;
 • als zorgonderneming kom je alleen in aanmerking als je een omzetverlies verwacht van €4.000 en €4.000 vaste lasten hebt. Ook na aftrek van de tegemoetkoming van zorginkopers. Je dient een kopie van de stukken uit jouw boekhouding van 2020 te kunnen leveren, waaruit blijkt wat de hoogte is van de tegemoetkomingen die je van zorginkopers hebt ontvangen. De verwachting is dat de continuïteitsbijdrage ligt tussen 60% en 85% van de zorgkosten die onder normale omstandigheden worden vergoed.
 • jouw onderneming mag niet failliet zijn en er mag geen surséance van betaling zijn aangevraagd bij de rechtbank;
 • er moet worden verklaard dat een omzetverlies wordt verwacht van minimaal € 4.000 in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020. Ook moet worden verklaard dat in deze periode minimaal € 4.000 aan vaste lasten wordt verwacht, na aftrek van de andere steunmaatregelen*;
 • je mag in 2018, 2019 en 2020 niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun hebben ontvangen (de-minimisverordening).

* Alhoewel de gift bedoeld is ter dekking van vaste lasten, mag je als onderneming zelf bepalen waaraan je het geld besteedt.

Hoe vraag ik de TOGS aan?

Via de website van het RVO kun je de aanvraag voor de tegemoetkoming van €4000 digitaal indienen. Dit kan met je DigiD of met eHerkenning niveau 1. Voor zorgondernemers is het nog onbekend of zij een beroep kunnen doen op de TOGS-regeling en de continuïteitsbijdrage van de Zorgverzekeraars Nederland. Zodra er meer bekend is, zullen wij dat op onze website plaatsen.

Heb je een aanvraag ingediend dan wordt geprobeerd om binnen twee weken een besluit te nemen of je de tegemoetkoming krijgt toegekend. Heb je onlangs een aanvraag ingediend met een SBI-code van jouw nevenactiviteit, dan heb je mogelijk van het RVO een afwijzing ontvangen. Als de SBI-code van jouw nevenactiviteit een code is die in aanmerking komt, dan hoef je niets te doen. Het RVO neemt vanaf 29 april 2020 de aanvraag binnen enkele dagen in behandeling. Na positief besluit wordt binnen een paar werkdagen het bedrag aan je betaald. Blijkt achteraf dat je geen recht had op de tegemoetkoming, dan kan deze tot 5 jaar na dato worden teruggevorderd.


Let op! Aanvragen van de TOGS kan tot vrijdag 26 juni 17:00 uur.


Andere mogelijkheden na de TOGS?

De sectoren die onder de huidige TOGS-regeling vallen komen in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Voor de onderdelen van het brede MKB die het hardst geraakt worden door de coronacrisis doordat ze de effecten voelen van de overheidsmaatregelen, komt een regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Deze bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 50.000 voor vier maanden tot 1 oktober 2020. Net zoals het geval is bij de huidige TOGS, wordt ook deze tegemoetkoming vrijgesteld van belastingheffing. De uitwerking van deze nieuwe regeling is nog niet gepubliceerd. Zodra er meer informatie bekend is, wordt dit op onze website vermeld.


Let op! In dit bedrag is tevens verdisconteerd dat deze subsidie als omzet wordt meegerekend voor de NOW.


 

May 4, 2020 7:15:00 AM